Warszawianka, absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (obecnie Akademia Teatralna). Współpracuje z Archiwum Emigracji (UMK) w Toruniu.

Od wielu lat zbiera dokumentację teatralną dotyczącą działalności polskich artystów poza krajem.
Opu­bli­ko­wa­ła między innymi.: „Za dawno, za do­brze się znamy. Pio­sen­ki Ma­ria­na He­ma­ra” (wspól­nie z Władą Ma­jew­ską, Pol­ska Fun­da­cja Kul­tu­ral­na, Lon­dyn 1997), „Ar­ty­ści emi­gra­cyj­nej Mel­po­me­ny” – album do­ku­men­ta­cyj­ny bo­ga­to ilu­stro­wa­ny fo­to­gra­fia­mi i pro­gra­ma­mi te­atral­ny­mi (PFK, Lon­dyn 1998), „Matka dzie­ci Ho­lo­cau­stu. Hi­sto­ria Ireny Sen­dle­ro­wej” (MUZA 2004), drugie wydanie „Dzieci Ireny Sendlerowej” (MUZA 2009), „Ja, ka­ba­re­ciarz. Ma­rian Hemar od Lwowa do Lon­dy­nu” (MUZA 2005), „Była sobie pio­sen­ka. Gwiaz­dy ka­ba­re­tu i emi­gra­cyj­nej Mel­po­me­ny” (MUZA 2006), „Jestem Járosy! Zawsze ten sam…” (MUZA 2008).

Jej pu­bli­ka­cje można zna­leźć w „Pa­mięt­ni­ku Te­atral­nym” i w „Ar­chi­wum Emi­gra­cji”. Pisze hasła te­atral­ne dla en­cy­klo­pe­dii i słow­ni­ków (WEP, Słow­nik bio­gra­ficz­ny te­atru pol­skie­go, Pol­ski Słow­nik Bio­gra­ficz­ny). Jest czę­stym go­ściem w au­dy­cjach li­te­rac­ko-mu­zycz­nych Pol­skie­go Radia.

Tłumaczenia jej książ­ki o Ire­nie Sen­dle­ro­wej uka­za­ły się w Niem­czech, w Hiszpanii, we Włoszech, w Czechach, Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i we Francji.

Na pod­sta­wie jej książ­ki „Matka dzie­ci Ho­lo­cau­stu. Hi­sto­ria Ireny Sen­dle­ro­wej” po­wsta­ł film fabularny dla Hal­l­mark Hall of Fame pt.: „The Courageous Heart of Irena Sendler” (w reżyserii Johna K. Harrisona z Ann Paquin w roli głównej, premiera w telewizji amerykańskiej 19 kwietnia 2009, w kinach polskich jako “Dzieci Ireny Sendlerowej” 31 sierpnia 2009).

Anna Mieszkowska była także konsultantką dokumentalnego filmu Mary Skinner „In the Name of Their Mothers”.